Skip to main content

30 December 2015 - News

องค์การช่วยเหลือเด็กประกาศผลรางวัลการประกวดเรียงความลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ประกาศผลรางวัลการประกวดเรียงความลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจำปี 2558 โดยในปีนี้มีนักเรียนส่งเรียงความเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 313 คน จาก 112 โรงเรียนทั่วประเทศ ประกอบด้วย 161 คนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ 152 คนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการตัดสินร่วมประชุมเพื่อตัดสินการประกวดเรียงความที่ส่งมาจากทั่วประเทศ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องภัยพิบัติในประเทศไทย จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สภากาชาดไทย และองค์การช่วยเหลือเด็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ได้แก่ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยคณะกรรมการทุกท่านใช้เวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าวันตัดสินในการอ่านเพื่อพิจารณาให้คะแนนผู้สมควรได้รับรางวัลประเภทต่างๆตามหลักเกณฑ์ กระบวนการในวันตัดสินใช้เวลาทั้งสิ้นเกือบ 8 ชั่วโมงเพื่อค้นหาผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

คุณอลิสัน เซลโควิทซ์ ผู้อำนวยการองค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย กล่าวว่า “คณะกรรมการตัดสินรู้สึกประทับใจในมาตรฐานของเรียงความที่เข้าร่วมประกวด และยินดีที่มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เป็นการแสดงให้เห็นว่าเยาวชนให้ความสำคัญต่อบทบาทของเด็กกับการลดความเสี่ยงภัย อันเป็นหัวใจหลักของโครงการนี้”

นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ได้แก่

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6) หัวข้อ “เด็กๆ ดูแลตัวเองได้ เมื่อภัยมา”

รางวัลที่ 1 ด.ญ.สุชาดา ยะหัตตะ โรงเรียนบ้านคลองหลวง (จ.สมุทรปราการ)
รางวัลที่ 2 ด.ช.อุดมโชค แสงนก โรงเรียนบ้านป่าเลา (จ.เพชรบูรณ์)
รางวัลที่ 3 ด.ช.นิติภูมิ มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล (จ.สตูล)
รางวัลชมเชย เด็กหญิงปานขวัญ ปอแก้ว โรงเรียนสัตหีบ (จ. ชลบุรี)
รางวัลชมเชย เด็กหญิงสุธิตา แสงเภา โรงเรียนวัดเปรมประชากร (จ.ปทุมธานี)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) หัวข้อ “เด็กๆกับการลดความเสี่ยงภัย ทำอะไรได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิด”

รางวัลที่ 1 ด.ญ.ส่วยห่าน ลุงยะ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง (เชียงใหม่)
รางวัลที่ 2 ด.ช.สหรัฐ เจ้ยแก้ว โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (พัทลุง)
รางวัลที่ 3 ด.ญ.กานต์สินี โตลา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม (อุทัยธานี)
รางวัลชมเชย นางสาวสุธีร์วรา สาลำ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (จ. ร้อยเอ็ด)
รางวัลชมเชย เด็กหญิงนภารัตน์ อาสาสู้ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง (จ. สมุทรปราการ)

ในส่วนของรางวัลชมเชย ผู้สนับสนุนโครงการฯขอเป็นผู้พิจารณาผลงานด้วยตนเอง จึงขอเลื่อนการประกาศผลออกไป และจะประกาศให้ทราบต่อไปในเดือนมกราคม 2559

ทั้งนี้ เรียงความที่ได้รับรางวัลต่างๆเป็นเรียงความที่สะท้อนความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯนี้ เช่น การแสดงถึงบทบาทของเด็กๆในการช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนของตนเองให้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การดูแลตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

การประกวดเรียงความลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากแฟมิลี่มาร์ท มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เด็กและชุมชนมีความตระหนักรู้ถึงภาวะความเสี่ยงและภัยพิบัติรอบตัว รวมทั้งสร้างเสริมความปลอดภัยให้พร้อมรองรับภัยพิบัติ

 

###

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่:

จารุรินทร์ พลหินกอง
ผู้ประสานงานโครงการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
องค์การช่วยเหลือเด็ก
โทร. 02-684-1286 ต่อ 607
อีเมล im.pholhinkong@savethechildren.org


ผู้สื่อข่าวที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่:

ทรงพร ลีลากิตติโชค
เจ้าหน้าที่ประสานงานการสื่อสารและรณรงค์
องค์การช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย)
อีเมล: bea.leelakitichok@savethechildren.org