Document resources

ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

คู่มือการสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำละการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กที่มีความบกพื่ร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติก สําน้กบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ Save the Children ต่างให้ความสําาค้ญต่อความปลอดภัย และการอยู่รอดของเด็กทุกคนรวมถึงเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ และวิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จึงร่วมกันพัฒนาคู่มือการสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สำหรับเด็กที่มีความบกพื่ร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติกฉบับนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำ และวิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในกลุ่มเด็กทั่วไป

Download the file

Recent photographs

Health2

Health

Health2

View full-size image