Document resources

Storybook - อานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19

Storybook - อานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19

โรคโควิด – 19 (COVID-19) เกิดจาก เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่เมื่อติดเชื้อจะเริ่มมีไข้ ไอแห้ง ๆ จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ จะมี อาการหายใจถี่และลําาบาก หากป่วยหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบ และรุนแรงถึงอวัยวะภายในล้มเหลวการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด คือ การดูแลสุขภาพท่ีต้องสร้าง ภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแข็งแรง หลี่กเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีคนแออัด ไม่สัมผัสบริเวณตา จมูก ปาก ใบหน้า เพราะเป็นช่องทางที่เชื้อไวรัสเข้าสู่ ร่างกายได้ง่าย เด็กปฐมวัยเป็นหน่ึงในกลุ่มเสี่ยง มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เพราะ ซุกซน ไม่ค่อยระวัง และหากติดเชื้อ จะไม่ค่อยมีอาการ ทําาให้แพร่เชื้อถึง ผู้ใหญ่ได้ง่าย โดยเฉพาะบ้านที่มีปู่ย่าตายาย นิทานภาพ อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด – 19 จึงเกิดขึ้นเพราะความ ห่วงใยในสถานการณ์วิกฤตของการระบาด โดยเชื่อว่า หนังสือและ การอ่าน จะเป็นสื่อที่ทรงพลังในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และ ฝึกปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับคนรอบตัว

Download the file

Recent photographs

Health2

Health

Health2

View full-size image