Skip to main content

29 January 2016 - News

นิทรรศการนวัตกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเรียงความการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/QvfyMhZWd7