Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfคู่มือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กประถม (ฉบับย่อ)การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็ก ๆ ในชั้นประถมศึกษา โดยมุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังการขับเคลื่อนทางนโยบายให้ภาคการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสอนการว่าย น้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในภาคการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือลดการสูญเสียชีวิตจากภัย จมน้ำในเด็กทั่วประเทศไทย คู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ฉบับย่อ) แบ่งเนื้อหาเป็น 5 บทคือ 1.โครงสร้างการเรียนรู้ 2.การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการ 3.เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 4.เนื้อหาและแผนการสอนรายชั่วโมง 5.ความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้เมื่อเรียนรู้ครบทั้ง 18 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะได้รับ ความรดู้านความปลอดภัยางน้ำ การลอยตัว ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลผู้จมน้ำ การฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตสำคัญที่จะทำให้เด็กรอดพ้นจากภัยจากน้ำ และช่วยเหลือผู้อื่นได้13/05/20215MB
application/pdfคู่มือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กประถม(ฉบับสมบูรณ์)การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็ก ๆ ในชั้นประถมศึกษา โดยมุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังการขับเคลื่อนทางนโยบายให้ภาคการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสอนการว่าย น้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในภาคการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือลดการสูญเสียชีวิตจากภัย จมน้ำในเด็กทั่วประเทศไทย คู่มือการจัดการเรียนรู้เร่ืองการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ฉบับสมบูรณ์นี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 8 บทคือ 1. บทนำ 2. กระบวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 3. การศึกษานโยบายและกรอบงานที่เกี่ยวข้อง 4. โครงสร้างการเรียนรู้ 5. การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการ 6. เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 7. แนวทางการเชื่อมโยงเน้ือหากับกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8. เนื้อหาและแผนการสอนรายชั่วโมง ในบทที่ 8 เนื้อหาการเรียนและแผนการสอนรายชั่วโมง ได้แบ่งเป็น 4 สาระการเรียนรู้ โดยมจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง แบ่งเป็น ชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 15 ชั่วโมง ทั้งนี้เมื่อเรียนรู้ครบทั้ง 18 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยางน้ำ การลอยตัว ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลผู้จมน้ำ การฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตสำคัญที่จะทำให้เด็กรอดพ้นจากภัยจากน้ำ และช่วยเหลือผู้อื่นได้13/05/20216MB
application/pdfคู่มือเรื่องความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย (ฉบับย่อ)การจัดทำคู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็กชั้นปฐมวัย เพราะเห็นความสำคัญว่าหากเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำเร็วเท่าไหร่จะยิ่งช่วยลดการสูยเสียชีวิตจากภายจมน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ ลดการสูญเสียชีวิตจากภัยจมน้ำในเด็กทั่วประเทศไทย คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ฉบับย่อ แบ่งเนื้อหาเป็น 3 บท คือ 1. แนวทางการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ 3. สื่อการสอน คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ฉบับย่อ เล่มนี้ มุ่งเน้นการ จัดประสบการณ์และกิจกรรมให้กับกลุ่มปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี (อนุบาลชั้นปีที่ 1 อนุบาลชั้นปีที่ 2 และอนุบาลชั้น ปีที่ 3) โดยไม่ต้องจัดเป็นรายวิชาให้เด็กเรียน แต่ให้สร้างสรรค์กิจกรรมและประสบการณ์ตามแนวทางของคู่มือ โดยที่ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ยังคงสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นได้13/05/20218MB
application/pdfคู่มือเรื่องความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย (ฉบับสมบูรณ์)คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำ สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ และกิจกรรมให้กับกลุ่มปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี (อนุบาลชั้นปีที่ 1 อนุบาลชั้นปีที่ 2 และอนุบาลชั้นปีที่ 3) โดยไม่ต้องจัดเป็น รายวิชาให้เด็กเรียน แต่ให้สร้างสรรค์กิจกรรมและประสบการณ์ตามแนวทางของคู่มือ โดยที่สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยทุกสังกัด ยังคงสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นได้13/05/202118MB
application/pdfคู่มือและแนวปฏิบัติสําหรับกรจัดกรศึกษาคู่มือและแนวปฏิบัติสําหรับกรจัดกรศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐนทะเบียนรษฎรหรือไม่มีสัญชติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560) Education Enrolment guideline for non-Thais issued by the Ministry of Education (2017), publication is only available in Thai language.04/04/20191MB
application/pdfฉึกฉักฉึกฉัก – หนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย29/06/20173MB
application/pdfบทสรุปผู้บริหารการทำงานสถานพักพิงบ้านทัศนีย์บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการศึกษาการถอดบทเรียนการทำงานสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ผลการศึกษาพบว่าหลักจากสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนนำร่อง ความเปลี่ยนแปลงสำคัญประการแรกเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทัศนคติ และ ทักษะในการทำงานกับเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะในบริบทของการจัดการเลี้ยงดูทดแทนสาหรับเด็กที่จำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐและข้อปฏิบัติสากลอย่างแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนสาหรับเด็ก (UN Guidelines for Alternative Care of Children) กล่าวคือแต่เดิมสถานพักพิงฯ อาจมีแค่การจัดบริการที่เกิดขึ้นภายในสถานพักพิงฯ เพียงเท่านั้น คือเมื่อรับเด็กเข้ามาแล้วก็ให้บริการที่จำเป็นพื้นฐานเช่น การให้ปัจจัยสี่ บริการทางการศึกษา การพัฒนาสถานะบุคคลของเด็ก การพาเด็กไปทัศนศึกษา มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน หรือให้ เด็กได้ติดต่อกับครอบครัวเป็นระยะ แต่เมื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาฯ สถานพักพิงฯ ได้จัดบริการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ บริการเพื่อป้องกันเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ คือการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว การจัดอบรม แก่เด็กในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชน รวมทั้งการติดตามสนับสนุนเด็กและครอบครัวหลังจากที่เด็กออกจากสถานพัก พิงฯ ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ระบุว่าตนเองมีเป้าหมายในการทำงานกับเด็กแต่ละคนที่ชัดเจนมากขึ้น ประเด็นสาคัญคือการ สามารถควบคุมอารมณ์และจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อต้องทางานกับเด็ก และได้รู้สึกถึงการทำงานแบบมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าความรู้สึกถึงการทำงานอย่างมืออาชีพช่วยเพิ่มความมั่นใจและการเคารพนับถือตัวเองที่สูงขึ้นด้วย13/07/2021894KB
application/pdfปิดไฟหน่อยนะ StorybookChildren Storybook in dual language (Thai and Pattani–Malay language), under the Eat Play Love Read project.02/08/20198MB
application/pdfพ่อนกกไข่ StorybookChildren Storybook in dual language (Thai and Pattani–Malay language), under the First Read project. 10/10/20184MB
application/pdfมาทำความรู้จักกับเด็กชายเอ* เพื่อรับรองว่าเด็กที่เป็นผู้อพยพและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่ทะเลอันดามันจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม (Ensuring Appropriate Safeguarding for Emigrant and Trafficked Children: EASE) – ส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและกระบวนการคุ้มครองเด็กในสถานคุ้มครองฯและบ้านพักเด็ก และให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมแก่เด็กที่ไม่มีผู้ปกครอง ถูกละเลย และเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด 05/06/20177MB
All Save the Children publications are free

Pages