Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfการทํางานกับเด็กโดยคํานึงถึงความหลากหลาย อัตลักษณ์ทางเพศ แนวทางการทํางานกับเด็กโดยคํานึงถึงความหลากหลาย อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ การแสดงออก และลักษณะทางกายภาพ SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics)18/05/202118MB
application/pdfStorybook - มาล้างมือกันเถอะ (สำหรับระบายสี) หนังสือนิทานลายเส้นระบายสีได้ 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษามลายู) สำหรับเด็ก ๆ เพื่อการป้องกันเด็กจาก COVID-19 โดยการสอนการล้างมือผ่านการอ่านนิทาน 19/05/202114MB
application/pdfความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาคู่มือการสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำละการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติก สําน้กบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ Save the Children ต่างให้ความสําาค้ญต่อความปลอดภัย และการอยู่รอดของเด็กทุกคนรวมถึงเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ และวิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จึงร่วมกันพัฒนาคู่มือการสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สำหรับเด็กที่มีความบกพื่ร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติกฉบับนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำ และวิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในกลุ่มเด็กทั่วไป 24/05/202112MB
application/pdfStorybook - มาล้างมือกันเถอะ หนังสือนิทาน 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษามลายู) สำหรับเด็ก ๆ เพื่อการป้องกันเด็กจาก COVID-19 โดยการสอนการล้างมือผ่านการอ่านนิทาน04/06/20215MB
application/pdfรายงานผลการศึกษาการถอดบทเรียนการทำงานสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ประเด็นกระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะนำไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-institutionalization) สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนนาร่อง (Shelter Management Project) ตั้งแต่ปี 2560 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การช่วยเหลือเด็ก ระหว่างประเทศ (Save the Children International หรือ SCI) องค์การอินเตอเนชั่นแนล เรสคิวคอมมิตตี (International Rescue Committee หรือ IRC) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตาก โดยมีจุดประสงค์ท้ังในระยะยาวและระยะสั้นด้วยกันสามประการคือ ประการท่ีหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้ สถานรองรับเด็กเอกชนในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประการท่ีสองเพื่อสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการจัดบริการใน สถานรองรับเด็กเอกชนนำร่องให้มีคุณภาพและก่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กในระยะยาว และประการสุดท้ายเพื่อสร้างความเข้าใจและให้สถานรองรับดังกล่าวเห็นถึงความสาคัญของการท่ีเด็กได้เติบโตในสภาพแวดล้อมของ ความเป็นครอบครัวและสนับสนุนให้เกิดการเลี้ยงดูทดแทนทางเลือกที่มีครอบครัวเป็นฐาน (family-based care) และลดการพึ่งพิงการดูแลแบบสถานสงเคราะห์ (residential care) ท่ีมีลักษณะการดูแลแบบสถาบัน (institutional care) ในการดูแลเด็ก เป็นที่ทราบกันดีว่าการดูแลแบบสถาบันน้ันส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวท้ังด้านความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยของเด็กเนื่องจากการขาดผู้ดูแลหลักและการไม่ได้รับการดูแลแบบเฉพาะรายบุคคล การขาดการ กระตุ้นพัฒนาและทำกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย การได้รับบริการท่ีไม่ตรงตามความต้องการที่เด็กควรได้รับ การไม่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การไม่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ การถูกตัดการติดต่อจาก ครอบครัวและชุมชนเดิม ในทางเดียวกันการดูแลเด็กในรูปแบบสถาบันยังละเลยการทางานกับครอบครัวเดิม ของเด็กเพื่อคืนเด็กกลับสู่ครอบครัวและสังคม รวมท้ังการขาดการทบทวนแผนการดูแลและความจำเป็นของ เด็กในการอยู่สถานรองรับ (facilities) อย่างสม่ำเสมอ และสิ่งสำคัญสุดท้ายคือขาดการเตรียมความพร้อมเด็ก ก่อนคืนสู่สังคมหรือออกจากสถานรองรับ13/07/20216MB
application/pdfบทสรุปผู้บริหารการทำงานสถานพักพิงบ้านทัศนีย์บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการศึกษาการถอดบทเรียนการทำงานสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ผลการศึกษาพบว่าหลักจากสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนนำร่อง ความเปลี่ยนแปลงสำคัญประการแรกเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทัศนคติ และ ทักษะในการทำงานกับเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะในบริบทของการจัดการเลี้ยงดูทดแทนสาหรับเด็กที่จำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐและข้อปฏิบัติสากลอย่างแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนสาหรับเด็ก (UN Guidelines for Alternative Care of Children) กล่าวคือแต่เดิมสถานพักพิงฯ อาจมีแค่การจัดบริการที่เกิดขึ้นภายในสถานพักพิงฯ เพียงเท่านั้น คือเมื่อรับเด็กเข้ามาแล้วก็ให้บริการที่จำเป็นพื้นฐานเช่น การให้ปัจจัยสี่ บริการทางการศึกษา การพัฒนาสถานะบุคคลของเด็ก การพาเด็กไปทัศนศึกษา มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน หรือให้ เด็กได้ติดต่อกับครอบครัวเป็นระยะ แต่เมื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาฯ สถานพักพิงฯ ได้จัดบริการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ บริการเพื่อป้องกันเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ คือการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว การจัดอบรม แก่เด็กในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชน รวมทั้งการติดตามสนับสนุนเด็กและครอบครัวหลังจากที่เด็กออกจากสถานพัก พิงฯ ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ระบุว่าตนเองมีเป้าหมายในการทำงานกับเด็กแต่ละคนที่ชัดเจนมากขึ้น ประเด็นสาคัญคือการ สามารถควบคุมอารมณ์และจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อต้องทางานกับเด็ก และได้รู้สึกถึงการทำงานแบบมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าความรู้สึกถึงการทำงานอย่างมืออาชีพช่วยเพิ่มความมั่นใจและการเคารพนับถือตัวเองที่สูงขึ้นด้วย13/07/2021894KB
application/pdfStorybook - อานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19โรคโควิด – 19 (COVID-19) เกิดจาก เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่เมื่อติดเชื้อจะเริ่มมีไข้ ไอแห้ง ๆ จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ จะมี อาการหายใจถี่และลําาบาก หากป่วยหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบ และรุนแรงถึงอวัยวะภายในล้มเหลวการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด คือ การดูแลสุขภาพท่ีต้องสร้าง ภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแข็งแรง หลี่กเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีคนแออัด ไม่สัมผัสบริเวณตา จมูก ปาก ใบหน้า เพราะเป็นช่องทางที่เชื้อไวรัสเข้าสู่ ร่างกายได้ง่าย เด็กปฐมวัยเป็นหน่ึงในกลุ่มเสี่ยง มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เพราะ ซุกซน ไม่ค่อยระวัง และหากติดเชื้อ จะไม่ค่อยมีอาการ ทําาให้แพร่เชื้อถึง ผู้ใหญ่ได้ง่าย โดยเฉพาะบ้านที่มีปู่ย่าตายาย นิทานภาพ อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด – 19 จึงเกิดขึ้นเพราะความ ห่วงใยในสถานการณ์วิกฤตของการระบาด โดยเชื่อว่า หนังสือและ การอ่าน จะเป็นสื่อที่ทรงพลังในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และ ฝึกปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับคนรอบตัว23/07/20213MB
application/pdfStorybook - พ่อนก กกไข่นิทาน2 ฉบับสองภาษา (ไทย/มลายู) สำหรับเด็กวัย 0-6 ปี ภายใต้โครงการอ่าน อิ่ม รัก เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเข้าถึงหนังสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 16/08/20219MB
application/pdfChildren’s SOGIESC Rights Joint Submission for UPR 3rd CycleChildren’s SOGIESC Rights Joint Submission for UPR 3rd Cycle Prepared by The Coalition of CSOs and INGOs for Children’s SOGIESC Rights – Thailand for the 39th Session of the Working Group on the Universal Periodic Review23/08/2021277KB
application/pdfStorybook - นิทานเรื่อง ฟ ฟัน สนุกจังนิทาน 2 ฉบับสองภาษา (ไทย/มลายู) สำหรับเด็กวัย 0-6 ปี ภายใต้โครงการอ่าน อิ่ม รัก เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเข้าถึงหนังสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้13/09/20218MB
All Save the Children publications are free

Pages