Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfPeppa Pig Hand-washing Activity SheetsA set of Peppa Pig Hand-washing activities that parents can use with their children.28/04/202011MB
application/pdfSigns and Indicators of Abuse28/04/20204MB
application/pdfStorybook - อานีสกับกอล์ฟสู้โควิด 19อานีสกับกอล์ฟสู้โควิด 1927/11/20203MB
application/pdfStorybook - มาล้างมือกันเถอะมาล้างมือกันเถอะ27/11/20203MB
application/pdfStorybook - แตงโมโตโตแตงโมโตโต27/11/20208MB
application/pdfStorybook - Mountain DragonMountain Dragon27/11/202011MB
application/pdfคู่มือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กประถม (ฉบับย่อ)การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็ก ๆ ในชั้นประถมศึกษา โดยมุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังการขับเคลื่อนทางนโยบายให้ภาคการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสอนการว่าย น้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในภาคการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือลดการสูญเสียชีวิตจากภัย จมน้ำในเด็กทั่วประเทศไทย คู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ฉบับย่อ) แบ่งเนื้อหาเป็น 5 บทคือ 1.โครงสร้างการเรียนรู้ 2.การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการ 3.เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 4.เนื้อหาและแผนการสอนรายชั่วโมง 5.ความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้เมื่อเรียนรู้ครบทั้ง 18 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะได้รับ ความรดู้านความปลอดภัยางน้ำ การลอยตัว ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลผู้จมน้ำ การฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตสำคัญที่จะทำให้เด็กรอดพ้นจากภัยจากน้ำ และช่วยเหลือผู้อื่นได้13/05/20215MB
application/pdfคู่มือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กประถม(ฉบับสมบูรณ์)การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็ก ๆ ในชั้นประถมศึกษา โดยมุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังการขับเคลื่อนทางนโยบายให้ภาคการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสอนการว่าย น้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในภาคการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือลดการสูญเสียชีวิตจากภัย จมน้ำในเด็กทั่วประเทศไทย คู่มือการจัดการเรียนรู้เร่ืองการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ฉบับสมบูรณ์นี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 8 บทคือ 1. บทนำ 2. กระบวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 3. การศึกษานโยบายและกรอบงานที่เกี่ยวข้อง 4. โครงสร้างการเรียนรู้ 5. การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการ 6. เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 7. แนวทางการเชื่อมโยงเน้ือหากับกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8. เนื้อหาและแผนการสอนรายชั่วโมง ในบทที่ 8 เนื้อหาการเรียนและแผนการสอนรายชั่วโมง ได้แบ่งเป็น 4 สาระการเรียนรู้ โดยมจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง แบ่งเป็น ชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 15 ชั่วโมง ทั้งนี้เมื่อเรียนรู้ครบทั้ง 18 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยางน้ำ การลอยตัว ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลผู้จมน้ำ การฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตสำคัญที่จะทำให้เด็กรอดพ้นจากภัยจากน้ำ และช่วยเหลือผู้อื่นได้13/05/20216MB
application/pdfคู่มือเรื่องความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย (ฉบับย่อ)การจัดทำคู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็กชั้นปฐมวัย เพราะเห็นความสำคัญว่าหากเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำเร็วเท่าไหร่จะยิ่งช่วยลดการสูยเสียชีวิตจากภายจมน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ ลดการสูญเสียชีวิตจากภัยจมน้ำในเด็กทั่วประเทศไทย คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ฉบับย่อ แบ่งเนื้อหาเป็น 3 บท คือ 1. แนวทางการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ 3. สื่อการสอน คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ฉบับย่อ เล่มนี้ มุ่งเน้นการ จัดประสบการณ์และกิจกรรมให้กับกลุ่มปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี (อนุบาลชั้นปีที่ 1 อนุบาลชั้นปีที่ 2 และอนุบาลชั้น ปีที่ 3) โดยไม่ต้องจัดเป็นรายวิชาให้เด็กเรียน แต่ให้สร้างสรรค์กิจกรรมและประสบการณ์ตามแนวทางของคู่มือ โดยที่ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ยังคงสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นได้13/05/20218MB
application/pdfคู่มือเรื่องความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย (ฉบับสมบูรณ์)คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำ สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ และกิจกรรมให้กับกลุ่มปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี (อนุบาลชั้นปีที่ 1 อนุบาลชั้นปีที่ 2 และอนุบาลชั้นปีที่ 3) โดยไม่ต้องจัดเป็น รายวิชาให้เด็กเรียน แต่ให้สร้างสรรค์กิจกรรมและประสบการณ์ตามแนวทางของคู่มือ โดยที่สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยทุกสังกัด ยังคงสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นได้13/05/202118MB
All Save the Children publications are free

Pages