Child Protection

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentROAR Research - TORTerms of Reference: Consultant to conduct Participatory Action Research on online safety and resilience. Research Respect Ourselves, Accentuate Resilience (ROAR) September 202105/10/202180KB
application/pdfบทสรุปผู้บริหารการทำงานสถานพักพิงบ้านทัศนีย์บทสรุปผู้บริหารรายงานผลการศึกษาการถอดบทเรียนการทำงานสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ ผลการศึกษาพบว่าหลักจากสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนนำร่อง ความเปลี่ยนแปลงสำคัญประการแรกเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทัศนคติ และ ทักษะในการทำงานกับเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะในบริบทของการจัดการเลี้ยงดูทดแทนสาหรับเด็กที่จำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานของรัฐและข้อปฏิบัติสากลอย่างแนวปฏิบัติด้านการเลี้ยงดูทดแทนสาหรับเด็ก (UN Guidelines for Alternative Care of Children) กล่าวคือแต่เดิมสถานพักพิงฯ อาจมีแค่การจัดบริการที่เกิดขึ้นภายในสถานพักพิงฯ เพียงเท่านั้น คือเมื่อรับเด็กเข้ามาแล้วก็ให้บริการที่จำเป็นพื้นฐานเช่น การให้ปัจจัยสี่ บริการทางการศึกษา การพัฒนาสถานะบุคคลของเด็ก การพาเด็กไปทัศนศึกษา มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน หรือให้ เด็กได้ติดต่อกับครอบครัวเป็นระยะ แต่เมื่อเข้าสู่โครงการพัฒนาฯ สถานพักพิงฯ ได้จัดบริการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ บริการเพื่อป้องกันเด็กเข้าสู่สถานสงเคราะห์ คือการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัว การจัดอบรม แก่เด็กในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชน รวมทั้งการติดตามสนับสนุนเด็กและครอบครัวหลังจากที่เด็กออกจากสถานพัก พิงฯ ไปแล้ว เจ้าหน้าที่ระบุว่าตนเองมีเป้าหมายในการทำงานกับเด็กแต่ละคนที่ชัดเจนมากขึ้น ประเด็นสาคัญคือการ สามารถควบคุมอารมณ์และจัดการความรู้สึกของตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อต้องทางานกับเด็ก และได้รู้สึกถึงการทำงานแบบมืออาชีพมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าความรู้สึกถึงการทำงานอย่างมืออาชีพช่วยเพิ่มความมั่นใจและการเคารพนับถือตัวเองที่สูงขึ้นด้วย13/07/2021894KB
application/pdfรายงานผลการศึกษาการถอดบทเรียนการทำงานสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ประเด็นกระบวนการลดความเป็นสถาบันที่จะนำไปสู่การยุติบริการในรูปแบบสถานสงเคราะห์ (De-institutionalization) สถานพักพิงบ้านทัศนีย์ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานรองรับเด็กเอกชนนาร่อง (Shelter Management Project) ตั้งแต่ปี 2560 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การช่วยเหลือเด็ก ระหว่างประเทศ (Save the Children International หรือ SCI) องค์การอินเตอเนชั่นแนล เรสคิวคอมมิตตี (International Rescue Committee หรือ IRC) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตาก โดยมีจุดประสงค์ท้ังในระยะยาวและระยะสั้นด้วยกันสามประการคือ ประการท่ีหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้ สถานรองรับเด็กเอกชนในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประการท่ีสองเพื่อสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานการจัดบริการใน สถานรองรับเด็กเอกชนนำร่องให้มีคุณภาพและก่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กในระยะยาว และประการสุดท้ายเพื่อสร้างความเข้าใจและให้สถานรองรับดังกล่าวเห็นถึงความสาคัญของการท่ีเด็กได้เติบโตในสภาพแวดล้อมของ ความเป็นครอบครัวและสนับสนุนให้เกิดการเลี้ยงดูทดแทนทางเลือกที่มีครอบครัวเป็นฐาน (family-based care) และลดการพึ่งพิงการดูแลแบบสถานสงเคราะห์ (residential care) ท่ีมีลักษณะการดูแลแบบสถาบัน (institutional care) ในการดูแลเด็ก เป็นที่ทราบกันดีว่าการดูแลแบบสถาบันน้ันส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวท้ังด้านความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยของเด็กเนื่องจากการขาดผู้ดูแลหลักและการไม่ได้รับการดูแลแบบเฉพาะรายบุคคล การขาดการ กระตุ้นพัฒนาและทำกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย การได้รับบริการท่ีไม่ตรงตามความต้องการที่เด็กควรได้รับ การไม่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ การไม่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ การถูกตัดการติดต่อจาก ครอบครัวและชุมชนเดิม ในทางเดียวกันการดูแลเด็กในรูปแบบสถาบันยังละเลยการทางานกับครอบครัวเดิม ของเด็กเพื่อคืนเด็กกลับสู่ครอบครัวและสังคม รวมท้ังการขาดการทบทวนแผนการดูแลและความจำเป็นของ เด็กในการอยู่สถานรองรับ (facilities) อย่างสม่ำเสมอ และสิ่งสำคัญสุดท้ายคือขาดการเตรียมความพร้อมเด็ก ก่อนคืนสู่สังคมหรือออกจากสถานรองรับ13/07/20216MB
application/pdfSigns and Indicators of Abuse28/04/20204MB
application/pdfOur Work in Anti-Trafficking 2019Save the Children have been combating trafficking in persons in Thailand since the year 2000. We empower children and young people to prevent unsafe migration and raise awareness of the risks associated with unsafe migration, including trafficking. We ensure that essential services are provided to victims of trafficking, including protection, psychological support and access to basic education and health services. All our work is conducted in close coordination with the Royal Thai Government and the Division of Anti-trafficking in Persons.24/07/2019937KB
application/pdfChildren at the Centre FactsheetThis paper is a brief of “Children at the Center, Participatory Action Research in Thailand’s Deep South”, a report written by Greg Tyrosvoutis, Watcharapon Kukaewkasem and Wirachan Sirisanti for Save the Children’s Local Engagement to Advocate for Peace (LEAP) project. A collaborative research was commissioned in early 2018 by Save the Children to gather the views of 458 children (238 girls, 220 boys) on the impact of the conflict, identify their views of what peace looks like, and determine how children can more meaningfully contribute to peaceful social cohesion. 10/10/20181MB
application/pdfมาทำความรู้จักกับเด็กชายเอ* เพื่อรับรองว่าเด็กที่เป็นผู้อพยพและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่ทะเลอันดามันจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม (Ensuring Appropriate Safeguarding for Emigrant and Trafficked Children: EASE) – ส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและกระบวนการคุ้มครองเด็กในสถานคุ้มครองฯและบ้านพักเด็ก และให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมแก่เด็กที่ไม่มีผู้ปกครอง ถูกละเลย และเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด 05/06/20177MB
application/pdfMeet A*, 12 years old from Rakhine state, Myanmar.EASE (Ensuring Appropriate Safeguarding for Emigrant and Trafficked Children) in the Andaman area – Promote child protection and child safeguarding procedures in targeted shelters, and ensure that the shelters can provide appropriate support to unaccompanied, neglected, and trafficked children. The EASE project aims to develop sustainable capacities and systems within the shelters that house migrant families, and advocates for long-term policy change that will ensure the best interests of children and their families. 05/06/20177MB
application/pdfEvery Last GirlThe report provides a snapshot of the situation for girls, ranking 144 countries from best to worst in which to be a girl, based on five indicators – early marriage, adolescent pregnancy, maternal mortality, women in parliament, and lower secondary school completion. Thailand currently ranks as the 81st country, with Vietnam at 47, Indonesia at 74, Cambodia at 89, and Laos at 101.12/10/20161MB
application/pdfChild Protection and Child Rights GovernanceChildren in Thailand, especially migrant and refugee children are vulnerable for exploitation in various ways...29/11/2013358KB
All Save the Children publications are free