Resources

TypeNameDescriptionModifiedSize
application/pdfStorybook - มาล้างมือกันเถอะ หนังสือนิทาน 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษามลายู) สำหรับเด็ก ๆ เพื่อการป้องกันเด็กจาก COVID-19 โดยการสอนการล้างมือผ่านการอ่านนิทาน04/06/20215MB
application/pdfStorybook - อานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19โรคโควิด – 19 (COVID-19) เกิดจาก เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่เมื่อติดเชื้อจะเริ่มมีไข้ ไอแห้ง ๆ จากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ จะมี อาการหายใจถี่และลําาบาก หากป่วยหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบ และรุนแรงถึงอวัยวะภายในล้มเหลวการป้องกันตนเองที่ดีที่สุด คือ การดูแลสุขภาพท่ีต้องสร้าง ภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแข็งแรง หลี่กเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีคนแออัด ไม่สัมผัสบริเวณตา จมูก ปาก ใบหน้า เพราะเป็นช่องทางที่เชื้อไวรัสเข้าสู่ ร่างกายได้ง่าย เด็กปฐมวัยเป็นหน่ึงในกลุ่มเสี่ยง มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย เพราะ ซุกซน ไม่ค่อยระวัง และหากติดเชื้อ จะไม่ค่อยมีอาการ ทําาให้แพร่เชื้อถึง ผู้ใหญ่ได้ง่าย โดยเฉพาะบ้านที่มีปู่ย่าตายาย นิทานภาพ อานีสกับกอล์ฟ สู้โควิด – 19 จึงเกิดขึ้นเพราะความ ห่วงใยในสถานการณ์วิกฤตของการระบาด โดยเชื่อว่า หนังสือและ การอ่าน จะเป็นสื่อที่ทรงพลังในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เข้าใจ และ ฝึกปฏิบัติ เพื่อดูแลสุขภาพไปพร้อม ๆ กับคนรอบตัว24/05/20214MB
application/pdfความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาคู่มือการสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำละการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติก สําน้กบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ Save the Children ต่างให้ความสําาค้ญต่อความปลอดภัย และการอยู่รอดของเด็กทุกคนรวมถึงเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ และวิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จึงร่วมกันพัฒนาคู่มือการสอนเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ และการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด สำหรับเด็กที่มีความบกพื่ร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติกฉบับนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำ และวิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในกลุ่มเด็กทั่วไป 24/05/202112MB
application/pdfStorybook - มาล้างมือกันเถอะ (สำหรับระบายสี) หนังสือนิทานลายเส้นระบายสีได้ 2 ภาษา (ภาษาไทย และภาษามลายู) สำหรับเด็ก ๆ เพื่อการป้องกันเด็กจาก COVID-19 โดยการสอนการล้างมือผ่านการอ่านนิทาน 19/05/202114MB
application/pdfการทํางานกับเด็กโดยคํานึงถึงความหลากหลาย อัตลักษณ์ทางเพศ แนวทางการทํางานกับเด็กโดยคํานึงถึงความหลากหลาย อัตลักษณ์ทางเพศ รสนิยมทางเพศ การแสดงออก และลักษณะทางกายภาพ SOGIESC (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics)18/05/202118MB
application/pdfคู่มือเรื่องความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย (ฉบับสมบูรณ์)คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำ สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มนี้ มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ และกิจกรรมให้กับกลุ่มปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี (อนุบาลชั้นปีที่ 1 อนุบาลชั้นปีที่ 2 และอนุบาลชั้นปีที่ 3) โดยไม่ต้องจัดเป็น รายวิชาให้เด็กเรียน แต่ให้สร้างสรรค์กิจกรรมและประสบการณ์ตามแนวทางของคู่มือ โดยที่สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยทุกสังกัด ยังคงสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นได้13/05/202118MB
application/pdfคู่มือเรื่องความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย (ฉบับย่อ)การจัดทำคู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็กชั้นปฐมวัย เพราะเห็นความสำคัญว่าหากเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำเร็วเท่าไหร่จะยิ่งช่วยลดการสูยเสียชีวิตจากภายจมน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ ลดการสูญเสียชีวิตจากภัยจมน้ำในเด็กทั่วประเทศไทย คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ฉบับย่อ แบ่งเนื้อหาเป็น 3 บท คือ 1. แนวทางการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. สาระการเรียนรู้ 3. สื่อการสอน คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย ฉบับย่อ เล่มนี้ มุ่งเน้นการ จัดประสบการณ์และกิจกรรมให้กับกลุ่มปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี (อนุบาลชั้นปีที่ 1 อนุบาลชั้นปีที่ 2 และอนุบาลชั้น ปีที่ 3) โดยไม่ต้องจัดเป็นรายวิชาให้เด็กเรียน แต่ให้สร้างสรรค์กิจกรรมและประสบการณ์ตามแนวทางของคู่มือ โดยที่ สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ยังคงสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่นได้13/05/20218MB
application/pdfคู่มือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กประถม(ฉบับสมบูรณ์)การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็ก ๆ ในชั้นประถมศึกษา โดยมุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังการขับเคลื่อนทางนโยบายให้ภาคการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสอนการว่าย น้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในภาคการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือลดการสูญเสียชีวิตจากภัย จมน้ำในเด็กทั่วประเทศไทย คู่มือการจัดการเรียนรู้เร่ืองการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ฉบับสมบูรณ์นี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 8 บทคือ 1. บทนำ 2. กระบวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 3. การศึกษานโยบายและกรอบงานที่เกี่ยวข้อง 4. โครงสร้างการเรียนรู้ 5. การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการ 6. เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 7. แนวทางการเชื่อมโยงเน้ือหากับกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8. เนื้อหาและแผนการสอนรายชั่วโมง ในบทที่ 8 เนื้อหาการเรียนและแผนการสอนรายชั่วโมง ได้แบ่งเป็น 4 สาระการเรียนรู้ โดยมจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง แบ่งเป็น ชั่วโมงเรียนรู้ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 15 ชั่วโมง ทั้งนี้เมื่อเรียนรู้ครบทั้ง 18 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยางน้ำ การลอยตัว ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลผู้จมน้ำ การฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตสำคัญที่จะทำให้เด็กรอดพ้นจากภัยจากน้ำ และช่วยเหลือผู้อื่นได้13/05/20216MB
application/pdfคู่มือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับเด็กประถม (ฉบับย่อ)การจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความปลอดภัยทางน้ำให้กับเด็ก ๆ ในชั้นประถมศึกษา โดยมุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังการขับเคลื่อนทางนโยบายให้ภาคการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสอนการว่าย น้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในภาคการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือลดการสูญเสียชีวิตจากภัย จมน้ำในเด็กทั่วประเทศไทย คู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (ฉบับย่อ) แบ่งเนื้อหาเป็น 5 บทคือ 1.โครงสร้างการเรียนรู้ 2.การจัดการเรียนการสอนและการบูรณาการ 3.เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 4.เนื้อหาและแผนการสอนรายชั่วโมง 5.ความก้าวหน้าการฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้เมื่อเรียนรู้ครบทั้ง 18 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะได้รับ ความรดู้านความปลอดภัยางน้ำ การลอยตัว ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการปฐมพยาบาลผู้จมน้ำ การฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตสำคัญที่จะทำให้เด็กรอดพ้นจากภัยจากน้ำ และช่วยเหลือผู้อื่นได้13/05/20215MB
application/pdfStorybook - Mountain DragonMountain Dragon27/11/202011MB
All Save the Children publications are free

Pages